Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

– Yhdistyksen nimi on Paltaniemen kotiseutuyhdistys ry
– Yhdistyksen kotipaikka on Kajaani
– yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

– herättää kotiseudun väestössä elävää mielenkiintoa ja harrastusta Paltaniemen mennisyyteen sekä kotiseudun kaikenpuoliseen kehittämiseen ottaen huomioon sen omat paikalliset piirteet
– työskennellä kotiseudulla sen arvokkaan kansanperinteen tunnetuksi tekemiseksi, vaalimiseksi ja kehittämiseksi
– löytää, esittää ja tukea toimenpiteitä Paltaniemen luonnon suojelun ja kaikinpuolisen kotiseutuhoidon hyväksi

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
– seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystäsekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia
– harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
– edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
– harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa
– ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja
– järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä
– järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaa koskevista asioista
– toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

Jäsenistö

4 §

Yhdistyksen jäseniä ovat:

1.varsinaiset jäsenet
2.kannattajajäsenet
3.kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määrään jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitteita. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on alkanut.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset

6 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn  asian käsittelyä vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vuosikokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljäntoista (14) päivää ennen kokousta.

7 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto

4. Päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilinvelvollisille

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

6. Päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen

7.Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaan ja heille varatilintarkastajat

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Johtokunta

8 §

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimina enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin johtokunnan muuna jäsenenä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt  varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Nimenkirjoittajat

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri

Talous

10 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

11 §

Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

13 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.